سردخانه میوه صدف

طراحی لوگوتایپ سردخانه میوه صدف با ترکیب مفاهیم میوه و سرمایش

نظر مدیر سردخانه میوه صدف :

""